Farsroom Developer

لیست دنبال کنندگان


در این قسمت از متد follower استفاده میکنیم ولی در بخش قبلی از متد follow استفاده میکردیم این دو بخش را با هم اشتباه نگیرید.


این قسمت شامل سه بخش میباشد:
 • نمایش لیست دنبال کنندگان
 • نمایش لیست دنبال شوندگان


follower/user_id/token/user_id2/start/metod   GET
http://farsroom.ir/api/v1/?get/follower/user_id/token/user_id2/start/metod

نمایش لیست دنبال کنندگان یا دنبال شوندگان


پارامترها
 • user_id:	آی.دی کاربر
 • token:		توکن کاربر.
 • start:		شروع نمایش کاربران
 • metod:		مشخص کننده گرفتن نوع لیست
 • user_id2:	آی.دی کاربری که میخواهید دنبال کنندگان یا دنبال شوندگانش را ببینید


کلمه metod مشخص میکند چه نوع درخواستی داریم.

درصورتی که از گزینه ifollow استفاده کنیم لیست کسانی که کاربر دنبال میکند را نمایش میدهد ولی اگر از کلمه follower استفاده کنیم لیست کاربرانی که دنبال میشوند نمایش داده خواهد شد.

درصورتی که user_id2 برابر user_id باشد میتوانید لیست دنبال کنندگان و دنبال شوندگان خودتان را ببینید.خروجی بالا به شکل زیر خواهد بود.پارامترهای خروجی:
 • user_id:		آی.دی کاربر
 • username:		نام کاربری
 • name:			اسم کاربر
 • family:		فامیل کاربر
 • user_min_pic:	تصویر کوچک کاربر
 • user_big_pic:	تصویر بزرگ کاربر
 • ifollow:		تعداد کاربرانی که دنبال میکند
 • follower:		تعداد کاربرانی که دنبال کننده هستند
 • albom:				آیا جزء آلبوم رسمی هست یا نه