Farsroom Developer

لیست تمام نظرات


این بخش شبیه بخش قبل است پس آنها را با هم اشتباه نگیرید.
در این قسمت از متد comments استفاده میکنیم ولی در بخش قبلی از متد comment استفاده میکردیم.


comments/user_id/token/post_id/start   GET
http://farsroom.ir/api/v1/?get/comments/user_id/token/post_id/start

نمایش لیست نظرات و افرادی که نظر دادند برای یک پست


پارامترها
 • user_id:	آی.دی کاربر بیننده.
 • token:		توکن کاربر بیننده.
 • post_id:	شماره آی.دی پست.
 • start:		شروع نمایش پست.


متد start برای ردیف کردن پست ها بصورت ده تا ده تا میباشد که در بخش لیست پست ها درباره آن توضیح داده شده است.


خروجی بالا به شکل زیر خواهد بود.پارامترهای خروجی:
 • user_id:		آی.دی کاربری که نظر داده
 • username:		نام کاربری کاربر
 • name:			اسم کاربر
 • family:		فامیلی کاربر
 • txts:			متن نظر ارسالی
 • dates:			زمان نظر ارسالی
 • user_min_pic:	عکس کوچک کاربری که نظر داده
 • user_big_pic:	عکس بزرگ کاربر
 • albom:				آیا جزء آلبوم رسمی هست یا نه