Farsroom Developer

لیست تمام لایک ها


این بخش شبیه بخش قبل است پس آنها را با هم اشتباه نگیرید.
در این قسمت از متد likes استفاده میکنیم ولی در بخش قبلی از متد like استفاده میکردیم.


likes/user_id/token/post_id/start   GET
http://farsroom.ir/api/v1/?get/likes/user_id/token/post_id/start

نمایش لیست افرادی که پست مورد نظر را لایک کردند


پارامترها
 • user_id:	آی.دی کاربر بیننده.
 • token:		توکن کاربر بیننده.
 • post_id:	شماره آی.دی پست.
 • start:		شروع نمایش پست.


متد start برای ردیف کردن پست ها بصورت ده تا ده تا میباشد که در بخش لیست پست ها درباره آن توضیح داده شده است.


خروجی بالا به شکل زیر خواهد بود.پارامترهای خروجی:
 • user_id:		آی.دی کاربری که نظر داده
 • username:		نام کاربری کاربر
 • name:			اسم کاربر
 • family:		فامیلی کاربر
 • txts:			متن نظر ارسالی
 • dates:			زمان نظر ارسالی
 • user_min_pic:	عکس کوچک کاربری که نظر داده
 • user_big_pic:	عکس بزرگ کاربر
 • post_min_pic:	تصویر کوچک عکس پست موردنظر
 • post_big_pic:	تصویر بزرگ عکس پست مورد نظر
 • albom:				آیا جزء آلبوم رسمی هست یا نه