Farsroom Developer

پروفایل کاربر


بعد از احراز هویت کاربر، شما میتوانید به اطلاعات کاربر مورد نظر دسترسی داشته باشید.
اطلاعاتی از قبیل پروفایل، لیست پستها، لیست دنبال کنندگان و غیره...


تمامی دستورات شامل سه گزینه کلی هستند:
 • GET:		گرفتن اطلاعات
 • POST:		ارسال اطلاعات
 • DELETE:	حذف اطلاعات


به یاد داشته باشید بعضی از ستورات فقط از یک گزینه استفاده میکنند.


user/user_id/token/user_id2   GET
http://farsroom.ir/api/v1/?get/user/user_id/token/user_id2

مشاهده پروفایل کاربر


پارامترها
 • user_id:	آی.دی کاربر بیننده
 • token:		توکن کاربر بیننده
 • user_id2:	آی.دی کاربری که میخواهید پروفایلش را ببینید


user_id آی.دی کاربری است که وارد پنل شده و user_id2 آی.دی کاربری هست که میخواهید پستهای او را ببینید.

لینک بالا را در مرورگر وب (WebView) به نمایش در بیاورید. ولی اول از وصل بودن کاربر به اینترنت مطمعا شوید. چراکه درصورت وصل نبودن کاربر به اینترنت، میتواند از لینک شما استفاده نادرست کند.

خروجی بالا به شکل زیر خواهد بود.پارامترهای خروجی:
 • user_id:			آی.دی کاربر مورد نظر
 • username:			نام کاربری
 • name:				اسم کاربر
 • family:			فامیلی کاربر
 • user_big_pic:		تصویر بزرگ کاربر 
 • user_min_pic:		تصویر کوچک کاربر
 • ifollow:			دنبال میکند
 • follower:			دنبال کننده ها
 • site:				سایت کاربر
 • tooltip:			توضیحات درباره کاربر
 • albom:				آیا جزء آلبوم رسمی هست یا نه
 • follow_user_id:	آیا فالو شده یا نه


درصورتی که پارامتر albom برابر با یک باشد یعنی کاربر جزء آلبوم رسمی میباشد.
درصورتی که پارامتر follow_user_id برابر با شمار کاربر بیننده بود یعنی اینکه این کاربر توسط بیننده فالو شده است.
این خاصیت برای نمایش کلید دنبال کردن یا دنبال نکردن مناسب است.