Farsroom Developer

#هشتگ


برای جستجوی هشتگهای کاربران از این گزینه استفاده می شود.

خروجی این بخش مثل خروجی بخش لیست پست ها است.

hastag/user_id/token/search/start   GET
http://farsroom.ir/api/v1/?get/hastag/user_id/token/search/start

جستجوی هشتگ


پارامترها
 • user_id:	آی.دی کاربر
 • token:		توکن کاربر.
 • search:	متن مورد جستجو
 • start:		شروع نمایش جستجو


به یاد داشته باشید که در قسمت search نباید از کاراکتر # استفاده کنید و کلمه جستو را بدون کاراکتر هشتگ باید بنویسید.

خروجی بالا به شکل زیر خواهد بود.پارامترهای خروجی:
 • id:			آی.دی پست
 • user_id:		آی.دی کاربر نویسنده پست
 • username:		نام کاربری
 • txt:			متن پست
 • post_hashtag:	هشتگ های پست
 • see:			تعداد مشاهده
 • like:			تعداد لایک
 • comment:		تعداد نظر
 • post_big_pic:	تصویر بزرگ پست 
 • post_min_pic:	تصویر کوچک پست
 • user_big_pic:	تصویر بزرگ کاربر 
 • user_min_pic:	تصویر کوچک کاربر
 • name:			نام کاربر نویسنده پست
 • family:		فامیلی کاربر نویسنده پست
 • dates:			مدت زمانی که پست نوشته شده
 • picwidth:		عرض تصویر پست
 • picheight:		ارتفاع تصویر پست
 • albom:			آیا جزء آلبوم رسمی هست یا نه
 • read_user_id:	کاربری که پست را میبیند یا لایک کرده