Farsroom Developer

آلبوم رسمی


افرادی که در لیست آلبوم رسمی هستند را میتوانید با این متد فراخوانی کنید.

albom/user_id/token/start   GET
http://farsroom.ir/api/v1/?get/albom/user_id/token/start

نمایش لیست افراد در آلبوم رسمی


پارامترها
 • user_id:	آی.دی کاربر
 • token:		توکن کاربر.
 • start:		شروع نمایش جستجو


خروجی بالا به شکل زیر خواهد بود.پارامترهای خروجی:
 • user_id:		آی.دی کاربر
 • username:		نام کاربری
 • name:			اسم کاربر
 • family:		فامیل کاربر
 • user_min_pic:	تصویر کوچک کاربر
 • user_big_pic:	تصویر بزرگ کاربر
 • ifollow:		تعداد کاربرانی که دنبال میکند
 • follower:		تعداد کاربرانی که دنبال کننده هستند