Farsroom Developer

جستجو


در این بخش میتوانید کلمات مورد نظر خود را از قبیل نام کاربری، اسم و فامیل کاربر را جستجو کنید.

search/user_id/token/search/start   GET
http://farsroom.ir/api/v1/?get/search/user_id/token/search/start

جستجوی نام کاربری - اسم - فامیل


پارامترها
 • user_id:	آی.دی کاربر
 • token:		توکن کاربر.
 • search:	متن مورد جستجو
 • start:		شروع نمایش جستجو


خروجی بالا به شکل زیر خواهد بود.پارامترهای خروجی:
 • user_id:			آی.دی کاربر
 • username:			نام کاربری
 • name:				اسم کاربر
 • family:			فامیل کاربر
 • user_min_pic:	تصویر کوچک کاربر
 • user_big_pic:	تصویر بزرگ کاربر
 • ifollow:			تعداد کاربرانی که دنبال میکند
 • follower:		تعداد کاربرانی که دنبال کننده هستند
 • albom:			آیا کاربر جزء آلبوم رسمی هست یا نه