Farsroom Developer

احراز هویت

توسعه دهندگان برای استفاده از سورس کد باید دو شناسه از سایت ما دریافت کنند. برای این کار از منوی پنل گزینه مدیریت را انتخاب نمایید.

در این منو میتوانید شناسه ها را دریافت کرده و در اپلیکیشن خوب قرار دهید. درضمن در این قسمت شما بر روی کاربران خود مدیریت هم میتوانید بکنید.

کارهایی از جمله بستن آنها، دادن اخطار و غیره...

برای اینکه شما بتوانید اطلاعات کاربران را بدست بیاورید به دو گزینه آنها که user_id و token باشد نیاز دارید.

بعد از قرار دادن شناسه های خود در لینک زیر میتوانید به دو شناسه کاربر مورد نظر دسترسی داشته باشید.


به یاد داشته باشید که هرگز شناسه های خود را به دیگران ندهید.


مراحل دریافت user_id و token