تبلیغات در سایت

مسئول تبلیغات:محمد حسنی

شماره تماس:09309285303

سایت هیچ گونه تبلیغی را قبول نمی کند.

کسانی که از سورس سایت در قسمت "توسعه دهندگان" برای ساخت اپلیکیشن استفاده میکنند میتوانند برای خودشان تبلیغات گرفته و کسب درآمد کنند.