Farsroom
طرف‍ هر چی‍ حرومزاده‍ تر ‍پُر ادعا‍ ‍تر!
@iam_leah

برات‍ مهمم‍ که‍ داری‍ ‍میخو‍نیشون‍ ‍یا ‍فو‍ضولی‍ ؟:/


Actors who have depression